Shaolin Wugulun Kung Fu Academy

Shaolin Wugulun Kungfu Academy was founded in 1996 by Master Wu Nanfang to teach and promote original Shaolin Wugulun Kung Fu and Chan Wu Yi culture & medicine.

  • Deng Feng, China