Shaolin, Tai Ji & Qi Gong Camp in Greece

Shaolin, Tai Ji & Qi Gong Camp in Greece aims to bring real traditional training of Shaolin Kung Fu, Tai Ji (Tai Chi) & Qi Gong closer to the west.

  • Korinthia, Greece